Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van
De Maaltijdmanager, onderdeel van Plato Foods gevestigd te Rotterdam.

Definities

 • De Maaltijdmanager: Onderdeel van Plato foods. Statutair gevestigd te Rotterdam, adres Bellevoysstraat 15, 3021TA Rotterdam. KVK nr. 67760074. BTW NL208073334B01
 • De Klant: de klant die zich via de website van de Maaltijdmanager registreert om vervolgens maaltijden of andere producten te kunnen bestellen.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Maaltijdmanager en De Klant.
 • Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van maaltijden, gerelateerde producten en de ingrediënten daarvan.
 • Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van de Maaltijdmanagers service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan de Maaltijdmanager.
 • Partijen: de Maaltijdmanager en De Klant gezamenlijk.
 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door De Maaltijdmanager aan De Klant en van De Klant aan de Maaltijdmanager.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Dienstverlening

 • De Maaltijdmanager bereidt maaltijden die afgeleverd worden bij De Klant binnen het (door De Klant) geselecteerde tijdvak.
 • Om gebruik te maken van deze diensten moet De Klant een Account aanmaken en/of beheren.
 • Maaltijden worden of met een bakfiets geleverd of bij uitzondering met een ander transportmiddel.
 • De maaltijden worden bezorgd binnen adressen vallend binnen ons postcodegebied, uitzonderingen in overleg.
 • Maaltijden van De Maaltijdmanager worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
 • De Maaltijdmanager adviseert de Klant de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 7 graden.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.
 • De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.

Verplichtingen de Maaltijdmanager

 • De Maaltijdmanager zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiëne maatregelen.
 • De Maaltijdmanager zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Na melding zal de Maaltijdmanager de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@demaaltijdmanager.nl.

Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door De Maaltijdmanager verlangd wordt om het Account te creëren.
 • De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om de maaltijd aan te nemen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt. De maaltijd word slechts een keer voor bezorging aangeboden.
 • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
 • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot de Maaltijdmanager via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij De Maaltijdmanager en derden, ten gevolge van de door De Klant gedeelde Informatie.

Betaling

 • De betaling wordt vooraf door middel van IDEAL of creditcard gedaan, op afspraak worden uitzonderingen gemaakt en kan er met een factuur achteraf worden betaald.
 • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer een maaltijd retour wordt genomen, omdat de Klant niet thuis is, komt dit voor rekening van de Klant. Het aankoopbedrag van de maaltijd wordt niet teruggestort aan de Klant.
 • Wanneer de Maaltijdmanager, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan de Maaltijdmanager verschuldigde bedrag.
 • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd.

Aansprakelijkheid

 • De Maaltijdmanager is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.
 • Wanneer producten of diensten van de Maaltijdmanager niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
 • De Maaltijdmanager is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 • De Maaltijdmanager is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van De Maaltijdmanager.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Maaltijdmanager beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Maaltijdmanager. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Maaltijdmanager geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van de Maaltijdmanager beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door de Maaltijdmanager aan de Klant in rekening is gebracht.

Persoonsgegevens

 • De Maaltijdmanager kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan de Maaltijdmanager ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De Klant gaat akkoord dat de Maaltijdmanager alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
 • Verwerking van persoonsgegevens door de Maaltijdmanager vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen van de Diensten

 • De Maaltijdmanager behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de Maaltijdmanager, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
 • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
 • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan de Maaltijdmanager of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten eigendom zijn van de Maaltijdmanager en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van de Maaltijdmanager te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de Maaltijdmanager.

Communicatie

 • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden tussen de Maaltijdmanager en de Klant. Zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail, Whatsapp, telefonie of anderzijds.
 • De Klant gaat er mee akkoord dat de Maaltijdmanager De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van/of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
 • Het staat de Maaltijdmanager ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen de Maaltijdmanager en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de Maaltijdmanager en de Klant. De rechtbank van Rotterdam geld als bevoegde rechter.
COPYRIGHT © DEMAALTIJDMANAGER 2017